قوانین و مقررات مدرسه

تعهدات

 • دانش پژوه به هنگام مراجعه به دبیرستان و حضور در کلاس ها و آزمون ها می بایست از پوشش مناسب (فرم دبیرستان )استفاده نماید .د
 • استفاده از هرگونه لوازم آرایشی در محیط دبیرستان ممنوع می باشد.
 • عدم رعایت نظم و رفتار متین و هرگونه برخورد با پرسنل و اساتید دبیرستان به عنوان نقض مقررات است ودبیرستان مجاز به جلوگیری از حضور دانش پژوه خاطی در کلاس خواهد بود و در صورت صلاحدید مجاز به اخراج دانش پژوه از مجموعه وفق مقررات آموزش و پرورش خواهد بود
 • دانش پژوه در ساعات استراحت و فواصل زمانی کلاس ها تحت هیچ عنوان حق خروج از دبیرستان را ندارد.
 • دبیرستان هیچ گونه تعهدینسبت به دانش پژوه در خارج از محیط خود نخواهد داشت
 • تاخیر بیش از 5 دقیقه جهت حضور در کلاس غیبت تلقی شده و همچنین غیبت غیر موجه نیز قابل قبول نبوده و وقف مقررات آموزش وپرورش عمل خواهد شد.
 • دانش پژوه پس از ورود دبیر به کلاس حق ورود به کلاس را ندارد (مگر با مجوز کتبی مسئولین مربوطه)
 • دانش پژوه موظف است از بدو ورود به دبیرستان تا خروج ،تلفن همراه خودرا خاموش و تحویل مسئولین مربوطه دهد .در غیر اینصورت با دانش پژوه وقف مقررات برخورد خواهدشد
 • به همراه داشتن هرگونه وسایل غیر آموزشی (لوح فشرده ،واکمن،رکوردر،فیلم و…)ممنوع می باشد و در صورت مشاهده وقف مقررات برخورد خواهد شد
 • دانش پژوه متعهد به حل تکالیف وتمارین در هر کلاس درسی می باشد و هر جلسه با آمادگی کامل در کلاس حاضر شود. در غیر این صورت دبیرستان مجاز به هر گونه تصمیم گیری اعم از تذکر شفاهی و کتبی و یا اخراج از کلاس و در صورت تکرار مجاز به برخورد وقف مقررات خواهدبود.
 • دبیرستان متعهد به برگزاری کلاس های ثبت نام شده توسط دانش پژوه می باشد.
 • دبیرستان متعهد می باشد که با صلاحیت مدیریت هر گونه خواسته ی جمعی دانش پژوهان را که در جهت پیشبرد اهداف آموزشی باشد فراهم نماید.